logo
logo

Nasza historia

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęły wspólną inicjatywę stworzenia placówki opracowującej i rozpowszechniającej testy psychologiczne.

Inicjatywa ta znalazła opiekunów w osobach prof. Marii Żebrowskiej – Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Dyrektora Instytutu Psychologii UW.

1975

Powstanie placówki stało się możliwe dzięki umowie podpisanej w roku 1975 przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Psychologii UW, a przede wszystkim dzięki donacji, na którą składały się m. in. pokaźne zbiory biblioteczne. Donatorem był prof. Bohdan Zawadzki – psycholog działający przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób powstało Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego. Celem tej placówki było prowadzenie działalności naukowej, szkoleniowej i wydawniczej, z której mieli korzystać zarówno studenci psychologii jak pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kierownikami Laboratorium zostali kolejno mgr Włodzimierz Grodzicki i mgr Ewa Oleszkiewicz. Od roku 1981 Laboratorium było kierowane przez dr Teresę Szustrową, a w skład zespołu tej placówki wchodziły: dr Anna Ciechanowicz, mgr Joanna Filipczuk, dr Aleksandra Jaworowska. Przy Laboratorium działała Komisja Ekspertów, do której należeli profesorowie: Maria Manturzewska, Janusz Kostrzewski, Jerzy Brzeziński, Jacek Paluchowski, Elżbieta Hornowska. Laboratorium skupiło się przede wszystkim na realizacji zadania najważniejszego dla środowiska polskich psychologów, a mianowicie rozpoczęło prace nad adaptacją i normalizacją testów uznanych przez Komisję Ekspertów za wchodzące w skład kanonu narzędzi diagnostycznych.

1981–1990

W okresie od 1981 roku do 1990, mimo trudności wynikających z nieuregulowanych jeszcze wówczas warunków politycznych i gospodarczych, psychologowie-praktycy zaczęli mieć dostęp do licencjonowanych, znormalizowanych, poprawnie przygotowanych pod względem edytorskim testów autorów polskich i zagranicznych oraz do literatury z zakresu psychometrii. Wśród pierwszych wydanych na polskim rynku narzędzi znalazły się: Testy Matryc Ravena, Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R i Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia.

1990

W roku 1990 umowa, na podstawie której działało Laboratorium, została rozwiązana. Powstały wówczas dwie niezależne placówki: Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, którego zadaniem miało być przede wszystkim wspomaganie dydaktyki uniwersyteckiej oraz Pracownia Testów Psychologicznych – samodzielna pod względem finansowym i merytorycznym, wydzielona jednostka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która stała się największym wydawcą testów w Polsce.

1990–2006

W latach 1990-2006 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kierowana była kolejno przez dr Teresę Szustrową i dr Annę Ciechanowicz. Merytoryczny zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego stopniowo powiększał się. W 2006 roku w jego skład wchodziły: dr Aleksandra Jaworowska (w Pracowni – od początku jej istnienia), prof. Anna Matczak (w Pracowni od 1996 roku), mgr Joanna Stańczak (w Pracowni – od 1990 roku), mgr Diana Fecenec (w Pracowni – od 1995 roku) i mgr Ewa Zalewska (w Pracowni – od 2004 roku). Zorganizowana została kierowana przez mgr Joannę Filipczuk księgarnia prowadząca sprzedaż testów i książek psychologicznych.

Pracownia dokonała w tym czasie adaptacji i normalizacji wielu testów autorów polskich i zagranicznych. Wydała testy, które w latach poprzedzających działalność Pracowni były oczekiwane przez praktyków; w ofercie Pracowni znalazły się Skale Inteligencji Wechslera (WAIS-R, WISC-R), wszystkie Testy Matryc Ravena, testy zdolności ogólnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kwestionariusze do badania osobowości i temperamentu, narzędzia przygotowane z myślą o poradnictwie zawodowym i selekcji pracowników. Opublikowane zostały programy reedukacyjne dla dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania, a także programy do diagnozy i terapii zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Pracownia publikowała też książki dotyczące technik diagnozy, a także różnych problemów i kierunków terapii psychologicznej. Obok działalności badawczej i wydawniczej Pracownia prowadziła też cenione przez praktyków szkolenia dotyczące stosowania i interpretacji wybranych testów. Księgarnia zorganizowana i prowadzona przez Pracownię stała się bardzo ważnym i cennym elementem w życiu środowiska. Odbiorcami narzędzi diagnozy psychologicznej przygotowywanych przez Pracownię były poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uniwersytety, placówki służby zdrowia, wojsko, policja, banki, urzędy państwowe, organizacje pozarządowe oraz rosnąca z każdym rokiem grupa psychologów pracujących samodzielnie i rozwijających własne, prywatne miejsca pracy. Pracownia osiągała z prowadzonej działalności dochody pozwalające na finansowanie kolejnych programów badawczych. Wspomagała także działalność statutową Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na którą corocznie przeznaczane było 15% z zysku Pracowni.

2006

W roku 2006 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mającego od listopada 2005 roku status organizacji pożytku publicznego, podjął decyzję o przekształceniu Pracowni Testów Psychologicznych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Spółka o nazwie „Pracownia Testów Psychologicznych” sp. z o. o. została zarejestrowana we wrześniu 2006. Przejęła ona działalność merytoryczną, wydawniczą i popularyzatorską a także majątek poprzedniczki. W nowej firmie znaleźli się też wszyscy dotychczasowi pracownicy poprzedniej placówki. Prezesem Spółki została dr Aleksandra Jaworowska. Od 2008 roku spółce przywrócono poprzednią nazwę - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o. – i pod tą nazwą funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙